Generelt

Uu-planer i hver fjerde kommune


Publisert: 05. juli 2010
Illustrasjon med ulike tall og tegn.Illustrasjon med ulike tall og tegn.

I 2009 oppga 26 prosent av kommunene her i landet at de har gyldige planer for universell utforming. Sju av de 19 fylkeskommunene har vedtatt slike planer.

 Det er informasjon som Statistisk Sentralbyrå har innhentet gjennom det såkalte KOSTRA-programmet (KOmmune-STat-RApportering) som viser dette. Her blir blant annet kommunene spurt om de har en gjeldende plan, generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel eller gjeldende retningslinjer for universell utforming.

I 2006, som var det første året spørsmålet ble stilt, svarte seks prosent av kommunene positivt.  I 2008 rapporterte 18 prosent av kommunene at de hadde gyldige uu-planer, mens antallet altså økte til 26 prosent i 2009.

Store kommuner er flinkere til å ta inn universell utforming i kommunale planer enn små. Dette er for øvrig tendenser som også går igjen i forhold til en rekke andre plankvaliteter, så som  kulturminner og kulturmiljø, biologisk mangfold, klima og energi.

For øvrig er det ventet at den positive utviklingen vil fortsette. Dette ikke minst fordi universell utforming nå er tatt inn i plan- og bygningslovens formålsparagraf. Miljøverndepartementets omfattende program med pilotfylker og ressurskommuner legger også vekt på å gi innhold til kommunenes arbeid med universell utforming i planleggingen.

Mens det i 2008 var fire av fylkeskommuner som meldte at de hadde gjeldende planer for universell utforming, var det i fjor sju fylkeskommuner som hadde uu-planer.

KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 for å samordne og effektivisere all rapportering fra kommunene til staten.

Snarvei til oversikt over nøkkeltall og grunnlagsdata for KOSTRA.

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.