Fylker og kommuner

Uu blir ofte nevnt i høringsuttalelser


Publisert: 26. februar 2015

Universell utforming blir relativt ofte nevnt i høringsuttalelser. Det kan ha sammenheng med at temaet er satt på dagsorden av Regjeringen. (Illustrasjon: Istockphoto)Universell utforming blir relativt ofte nevnt i høringsuttalelser. Det kan ha sammenheng med at temaet er satt på dagsorden av Regjeringen. (Illustrasjon: Istockphoto)Når kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner uttaler seg i høringer om transport og samferdsel, blir universell utforming ofte nevnt.

Charlotte Ruste Strand har skrevet en mastergrad ved Den nordiske høgskolen for folkehelsevitenskap (NHV) i Gøteborg. Her har hun gjort en analyse av hvem som forsøker å påvirke i norske offentlige høringer – og hva det står i høringsuttalelsene. Strand har spesielt sett på Nasjonal transportplan 2014 – 2023.

Analysen hennes viser at hensynet til universell utforming ivaretas. Universell utforming nevnes i langt større grad i høringsuttalelsene enn det generelle folkehelseperspektivet, finner Strand.

Årsaken til dette kan være at det i de senere år i Norge har vært satt fokus på hvordan samfunnet skal bli universelt utformet, mener Strand.

Hun peker på at universell utforming er blitt et begrep som er kjent for flere enn bare eksempelvis arkitekter og byplanleggere. At universell utforming har vært et eget hovedmål fra Regjeringens side kan også ha bidratt til at flere tar stilling til det.

Dette står i kontrast til folkehelseperspektivet og generelt helsefremmende tiltak, påpeker Strand, som i liten grad nevnes av fylkeskommuner, kommuner og andre når de uttaler seg.

Interesseorganisasjoner er ofte mer positive til universell utforming og folkehelse enn offentlige høringsorganer, fant også mastergradsstudenten.

En mulig årsak til dette kan være at interesseorganisasjonen ikke er bundet økonomisk til å utføre en rekke tjenester som for eksempel kommunene har ansvaret for. I tillegg vil det også være slik at interesseorganisasjoner primært jobber for "sin" sak, og så ikke er bundet av å måtte tenke mange hensyn på en gang, heter det i Strands masteroppgave.

Hun peker også på at innspill som omhandler universell utforming kan være lettere å knytte til gjeldende lover og regler, og dermed lettere å argumentere for i offentlige dokumenter.

Strand oppsummerer med at universell utforming ivaretas i grei nok grad i norske, offentlige dokumenter. Mer fokus bør rettes mot hvordan folkehelsen kan bedres, foreslår hun.

Mye handler om økonomi når offentlige høringsinstanser uttaler seg. Strand minner derfor om at også universell utforming og folkehelse-tiltak kan være lønnsomme – om enn på lengre sikt enn mye annet.

Kilde: Charlotte Ruste Strands masteroppgave

Kopirett © 2019 Universell Utforming. Alle rettigheter reservert.
Joomla! er fri programvare utgitt under GNU/GPL License.